Dala Energi AB (publ) årsstämma 19 maj 2017

Bolagsstämma - Dala Energi AB (publ) årsstämma 19 maj 2017 - ctl00_cph1_imgMain

 

Välkommen till Dala Energi AB (publ) årsstämma Fredagen den 19 maj 2017 kl. 16.00 på Rättvik Arena, Rättvik. Samling och registrering mellan kl. 15.00 och kl. 15.45. Efter årsstämman serveras middag med underhållning av Lars Kristerz.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC) förda aktieboken senast fredagen den 12 maj 2017 och dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast måndagen den 15 maj 2017 kl. 16.00 per telefon 0247-738 71 eller via anmälningslänk på bolagets hemsida dalaenergi.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste – för att kunna utöva rösträtt på årsstämman – i god tid före den 12 maj 2017 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.

Om aktieägaren ska företrädas av ombud, fyll i aktuella uppgifter i kallelsen och skicka uppgifterna till Dala Energi AB, Box 254, 793 26 Leksand, oss tillhanda senast den 15 maj 2017 kl. 16.00. Aktieägare som anmält sig till årsstämman får ett deltagarkort tillsänt sig med post, detta deltagarkort tas med och används vid inregistreringen till årsstämman. Deltagarkortet sänds till den adress som är registrerad hos Euroclear Sweden AB, om deltagarkortet ska sändas till annan adress uppges detta vid tillfället för anmälan till årsstämman.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ett belopp på 8 291 322 kronor, 0,35 kronor per aktie, utdelas till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning blir den 23 maj 2017. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utbetalningen ske den 29 maj 2017.


Årsredovisning

Årsredovisningen kan beställas på samma adress och telefonnummer som under Anmälan och registrering ovan eller hämtas här

Årsredovisning 2016/ Företagspresentation del 1
Årsredovisning 2016 del 2 

 

Ärenden på stämman och förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Val av två protokolljusterare
5 Godkännande av dagordning
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för såväl bolaget som koncernen
8 Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkning för såväl bolaget som koncernen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter
10 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och valberedning
11 Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer och valberedning
12 Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
13 Stämmans avslutande

Valberedningens förslag finns tillgängliga på vår hemsida dalaenergi.se.

Styrelsen


x
Vad kan vi hjälpa dig med?