Valberedningens förslag

Inför årsstämman 2017 

Valberedningens sammansättning inför årsstämman finns offentliggjord på bolagets hemsida och består av Inge Östlund, utsedd av Rättviks kommun och ordförande för valberedningen; Anne-Lie Stenberg, utsedd av Leksands kommun; Irene Homman, utsedd av Gagnefs kommun; Bertil Daniels, utsedd av övriga aktieägare; Åke Söderman, styrelsens ordförande och sammankallande.

Valberedningen har ett sammanträde och därutöver mail- och telkontakter varvid den enats om ett förslag till styrelseledamöter och revisor liksom arvoden för dessa, vilka förslag skall framgå av kallelsen till årsstämman med hänvisning till bolagets hemsida samt prövas av årsstämman.

Föreslagna ledamöter

Lena Bruce, omval, invald 2015

Jonny Jones, omval, invald 1999

Ulrika Liljeberg, omval, invald 2010

Karl-Erik Hagström, omval, invald 2015

Lars Erik Granholm, omval, invald 2015

Åke Söderman, omval, invald 1999

Fredrik Söderberg, omval, invald 2016

Personalrepresentanter utses av de anställda via deras fackföreningar.

Föreslaget arvode

Att årsarvode till styrelsens ordförande skall utgå med 1,4 gånger för innevarande år gällande prisbasbelopp.

Att årsarvode till övriga styrelseledamöter och personalrepresentanter skall utgå med 20 % av för innevarande år gällande prisbasbelopp.

Att arvoden till styrelsens ledamöter, som ej år anställda i koncernen, och bolagets valberedning för deltagande i sammanträden, skall utgå med 6 % av för innevarande år gällande prisbasbelopp.

Att förrättningsarvode till styrelsens ledamöter som ej är anställda i koncernen, skall utgå med 10 % av för innevarande år gällande prisbasbelopp för dag varav minst 4 timmar tas i anspråk och med 5 % av för innevarande år gällande prisbasbelopp för dag då mindre än 4 timmar tas i anspråk.

Att ledamot i styrelsen, som för deltagande i sammanträde eller förrättning för bolaget får vidkännas högre löneavdrag från ordinarie anställning än angivna belopp, äger rätt att erhålla arvode motsvarande löneavdraget, som då skall styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Att rese- och traktamentsersättningar till styrelsens ledamöter och valberedningen skall utgå efter samma bestämmelser som ersättningar till koncernens personal.

Att ersättning till bolagets revisor skall utbetalas mot godkänd räkning.

Revisor

Till ordinarie revisor föreslås Pricewaterhouse-Coopers AB, pwc, med huvudansvarig Annika Wedin till och med årsstämman 2018.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?