Insiderlagstiftning

Information avseende insider lagstiftning för handel med aktier i Dala Energi AB (publ). 

Två olika lagar styr den så kallade insiderhandeln i Sverige. 

- Anmälningsskyldigheten – Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.
Företag på Alternativa aktiemarknaden är inte definitionsmässigt aktiemarknadsbolag vilket innebär att anmälningsskyldigheten inte gäller för Dala Energi. 


- Straff för marknadsmissbruk – Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

– gäller all handel i aktier mm via börs och annan auktoriserad marknadsplats eller där en bank eller annat värdepappersinstitut är inblandat. Således i princip all handel som inte görs upp direkt mellan köpare och säljare.
Denna lag gäller därmed för handel via Alternativa aktiemarknaden.


Lagen innebär i korthet följande: 

  • -Den som känner till en icke offentliggjord väsentlig händelse i ett företag (=insiderinformation) får inte handla i aktien. Det spelar ingen roll hur man fått informationen 

-Den som har insiderinformation får heller inte genom råd eller tips föranleda någon annan att handla i aktien. 

-Är brottet ringa döms hen för insiderförseelse till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet med hänsyn till affärens omfattning och övriga omständigheter grovt, döms hen för grovt insiderbrott till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. 

-För insiders i börsbolag gäller också ett generellt handelsförbud i 30 dagar innan offentliggörande av hel- och delårsrapporter. Därför har det blivit vanligt att handel i den egna aktien sker efter rapporttillfällen. 


Eventuella frågor besvaras av: 

VD Bengt Östling
Telefon: 0247-738 02, Mobil: 076-525 49 02
E-post: bengt.ostling@dalaenergi.se


Ekonomichef, Susanne Juhl
Telefon 0247-738 05, Mobil: 070-233 91 87
E-post: susanne.juhl@dalaenergi.se


 
x
Vad kan vi hjälpa dig med?