Avbrottsersättning och skadestånd

SOM_2464.JPG

Om du haft ett elavbrott på minst tolv sammanhängande timmar kan du i vissa fall få avbrottsersättning. Dala Energi Elnät AB följer Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om information om avbrottsersättning och skadestånd.

Enligt "Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om information avseende avbrottsersättning respektive skadestånd till elanvändare" (STEMFS 2007:2), ska elnätsföretaget lämna följande information minst en gång per år till de elanvändare som är direkt anslutna till elnätsföretagets elnät. Informationen avser elanvändarens rätt till avbrottsersättning respektive skadestånd enligt ellagen. Se Energimarknadsbyrån.se om gällande lagstiftning.
 

Avbrottsersättning

För att avbrottsersättning ska betalas ut måste avbrottet vara sammanhängande i minst 12 timmar. Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet under minst två sammanhängande timmar.

Utbetalning av avbrottsersättning
Du behöver inte ansöka om ersättning, avbrottsersättningen betalas ut till kunden utan att kunden behöver anmäla avbrottet till elnätsföretaget. Vi betalar ut ersättningen per automatik genom avdrag på fakturan. 

Avbrottsersättning skall betalas ut så snart som möjligt, men senast inom sex månader från utgången av den månad då elnätsföretaget fått kännedom om avbrottet. Om ersättningen inte betalas ut i rätt tid, ska elnätsföretaget betala ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635). 

Om du som elanvändare inte har fått den avbrottsersättning du har rätt till, måste du göra anspråk på ersättning inom två år från det att avbrottet upphörde. Annars går rätten till ersättning förlorad.

Jämkning (sänkning av avbrottsersättning)
Avbrottsersättningen kan jämkas (sänkas) under två förutsättningar:

1). Om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för elnätsföretaget
2). Om reparation av elnätet har behövt försenas för att inte utsätta elnätsföretagets arbetstagare för betydande risker. 

Det är elnätsföretaget som mot bakgrund av ovanstående beslutar om jämkning skall ske. Vid de tillfällen det är för farligt att gå ut och arbeta i fält väljer Dala Energi att jämka avbrottsersättningen vilket man har rätt till enligt lag. Det är viktigt att påpeka att jämkningen bara sker de timmar då personalen inte kunnat arbeta ute på grund av säkerhetsskäl. 

Jämkningen räknas ut såhär:
Antal jämkade timmar/totala avbrottets längd * ersättningsbelopp i kronor.

Exempel
Klockan 00:00 börjar det blåsa extremt hårda vindar och många träd i skogen faller. Dala Energi får ett larm om strömavbrott men på grund av de hårda vindarna i kombination med mörker görs bedömningen att man inte kan påbörja reparationsarbeten utan att riskera medarbetarnas säkerhet. Vid 8-tiden bedöms läget vara mindre riskfyllt och reparationsarbeten påbörjas.

Om stormen inneburit att du varit strömlös mellan klockan 04.00 – 16.00, det vill säga i intervallet 12 – 24 timmar, är du berättigad till avbrottsersättning med minst 900 kronor. Eftersom det var för farligt att vistas ute i fält de första timmarna jämkar vi (drar vi bort) 4 av de 12 timmarna (tiden fram till kl. 08:00). Det gör att 4/12*900 =300 kr jämkas och vi betalar därmed ut 600 kronor.

Om stormen inneburit att du varit strömlös mellan klockan 04.00 – 16.00 dagen efter, det vill säga 36 timmar, i intervallet 24 – 48 timmar, är du berättigad till avbrottsersättning med minst 1800 kronor. Eftersom det var för farligt att vistas ute i fält första timmarna jämkar vi 4 av de 36 timmarna. Det gör att 4/36*1800 =200 kr jämkas och vi betalar ut 1600 kronor.

Undantag för avbrottsersättning
Enligt ellagen finns det undantag för ersättning. Elanvändaren har inte rätt till avbrottsersättning:

- Om avbrottet beror på elanvändarens försummelse
- Om överföringen av el avbryts på grund av säkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet.
- Om avbrottet ligger utanför elnätsföretagets så kallade kontrollansvar eller om avbrottet beror på ett fel i stamnätet.
- Om kunden varit frånkopplad då avbrottet påbörjades.

Vägledning och möjlighet att pröva
För att få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag gäller, kan du vända dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till kommunal konsumentvägledare. Vill du få beslutet prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol. Avbrottsersättningen regleras genom ellagens kapitel 10, paragraf 9

Beräkning av avbrottsersättning och minimibelopp för avbrottsersättning
Avbrottsersättningens storlek beror på avbrottets längd och din beräknade årliga nätkostnad. Lägsta ersättningsnivå är 900 kronor. Beräkningen av minimibeloppet i kronor utgår ifrån det årligen bestämda prisbasbeloppet i enlighet med lagen om allmän försäkring (1962:381).

Nedanstående tabell sammanfattar ersättningsnivåerna för avbrottsersättning beräknat på avbrottets längd och beräknad årlig nätkostnad. Tabellen visar även minimibeloppen för avbrottsersättning beräknat på avbrottets längd.

Observera att maximal ersättning dock alltid är högst 300 procent av kundens beräknade årliga nätkostnad. Ersättningen kan därmed bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp.

Avbrottstid i timmar Avbrottstid i dygn Ersättning i procent av beräknad
årlig nätkostnad
Minimibelopp i kronor
> 12 – ≤ 24 timmar (> 0,5 dygn) 12,5 % 900 kr
> 24 – ≤ 48 timmar (> 1 dygn) 37,5 % 1 800 kr
> 48 – ≤ 72 timmar (> 2 dygn) 62,5 % 2 700 kr
> 72 – ≤ 96 timmar (> 3 dygn) 87,5 % 3 600 kr
> 96 – ≤ 120 timmar (> 4 dygn) 112,5 % 4 500 kr
> 120 – ≤ 144 timmar (> 5 dygn) 137,5 % 5 400 kr
> 144 – ≤ 168 timmar (> 6 dygn) 162,5 % 6 300 kr
> 168 – ≤ 192 timmar (> 7 dygn) 187,5 % 7 200 kr
> 192 – ≤ 216 timmar (> 8 dygn) 212,5 % 8 100 kr
> 216 – ≤ 240 timmar (> 9 dygn) 237,5 % 9 000 kr
> 240 – ≤ 264 timmar (> 10 dygn) 262,5 % 9 900 kr
> 264 – ≤ 288 timmar (> 11 dygn) 287,5 % 10 800 kr
Mer än 288 timmar (> 12 dygn) 300,0 % 11 700 kr

Tabell: Ersättningsnivåerna för avbrottsersättning.pdf

Skadestånd

Om du har haft strömavbrott kan du ha rätt till skadestånd, oberoende av elavbrottets längd. Skadeståndet omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall och annan förlust på grund av avbrottet.

Tvåårsgräns för krav
Du måste begära skadestånd inom två år från det att skadan inträffade för att rätten till skadestånd inte ska gå förlorad.

Avräkning
Eventuell avbrottsersättning räknas av från skadeståndet.

Jämkning
Skadestånd kan jämkas efter vad som är skäligt om skyldigheten att betala är oskäligt betungande med hänsyn till elnätföretagets ekonomiska förhållanden.

Undantag
Du har inte rätt till skadestånd om elnätföretaget visar att avbrottet beror på ett hinder utanför företagets kontroll som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder företaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Vägledning och möjlighet att pröva
För att få vägledning om exempelvis jämkning av skadestånd eller om undantag gäller kan du vända sig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till den kommunala konsumentvägledaren. Om du vill få beslutet prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till en allmän domstol.

Skadestånd för näringsidkare
Näringsidkare som kan visa att elnätsföretaget handlat vårdslöst eller försumligt har rätt till skadestånd vid elavbrott enligt skadeståndslagens (1972:207) regler. 

Näringsidkare kan vara berättigad till skadestånd oberoende av elavbrottets längd.


Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0247-738 20, e-post: info@dalaenergi.se. Postadress: Dala Energi AB Box 254 793 26 Leksand.


x
Vad kan vi hjälpa dig med?